Trang Chủ Hệ Thống Phi Phong

Hệ Thống Phi Phong

Danh Hiệu Khi Có Phi Phong Thần Thoại
30 ngày

I. NPC liên quan

  • Đến NPC cửa hàng có thể mua phi phong

II. Hệ Thống Phi Phong

Phi Phong

Xếp

Hạng

Vinh Dự

Tối Thiểu

Vinh Dự

Tối Đa

HỖN THIÊN
2345 Ngũ Hành Hồn Thạch

5000 12000 18000

SỒ PHƯỢNG
 6300 Ngũ Hành Hồn Thạch

3000 24000 36000

TIỀM LONG
1 vạn5750 Ngũ Hành Hồn Thạch

1000 60000 90000

CHÍ TÔN
 4 Vạn5 Ngũ Hành Hồn Thạch

500 120000 180000

VÔ SONG
11vạn25 Ngũ Hành Hồn Thạch

300 300000 450000

ĐẠI THÁNH
Giá Bán: 40 Tiền Xu

100 400000 600000

SIÊU THẦN
Giá Bán: 70 Tiền Xu

50 600000 900000

DIỆT
Giá Bán: 80 Tiền Xu

30 800000 1200000

TRẤN THIÊN
Giá Bán: 120 Tiền Xu

10 1000000 1500000

Phong Vân
Giá Bán: 180 Tiền Xu

1 1200000 1800000

Băng Hỏa Vũ Thần

1 Yêu cầu đạt FF 10 Yêu cầu đạt FF 10

[Thần Thoại] Nguyệt Linh

Nâng Cấp ở NPC nâng cấp

1 Yêu cầu đạt FF 10 Yêu cầu đạt FF 10

 

 

III. Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại

Lưu Ý:

  • Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại còn bao nhiêu ngày thì nâng cấp còn bấy nhiêu ngày còn lại. VD: còn 25 ngày thì nâng cấp lên còn 25 ngày
  • Xếp hạng phi phong vào 03h00 sáng hàng ngày.
  • Vinh Dự Tối Thiểu cần kèm theo yêu cầu Xếp Hạng mới có thể nhận danh hiệu phi phong
  • Vinh Dự Tối Đa không cần yêu cầu Xếp Hạng.
  • Để sử dụng Phi Phong Băng Hỏa Vũ Thần cần đạt danh hiệu Phong Vân