Trang Chủ Hệ Thống Kinh Mạch

Hệ Thống Kinh Mạch

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi kiếm thế 1 cùng hệ thống Kinh Mạch xuất hiện...

Danh Hiệu Cấp 20

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Phường Tường

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event và hoạt động

Sử dụng nhận được 100 điểm chân khí.

Kinh mạch Tiền xu Chân khí (điểm) Tỷ lệ thành công %  
Cấp 1 Xung mạch cần 50 tiền xu
Cấp 2 10 500 100 Cần 2 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 3 10 1000 90 Cần 3 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 4 10 2000 80 Cần 4 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 5 10 4000 70 Cần 5 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 6 20 8000 50 Cần 6 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 7 20 10000 30 Cần 7 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 8 20 15000 20 Cần 8 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 9 20 20000 10 Cần 9 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 10 50 40000 10 Cần 10 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 11  Cần 12 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 12  Cần 14 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 13  Cần 16 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 14 Cần 18 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 15 Cần 20 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 16 Cần 25 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 17 Cần 30 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 18 Cần 35 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 19 Cần 40 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Cấp 20 Cần 45 Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp

 

Hướng dẫn nâng cấp Kinh Mạch Cấp 2-20

Bước 1 : Cần kích hoạt Kinh Mạch cần 50 xu kích hoạt tại npc nâng cấp - kinh mạch

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp và chọn nâng cấp 

Lưu Ý: 

  • Từ Cấp 11 cần  Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
  • Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp Evnet có
  • Nâng cấp thất bại kinh mạch sẽ bị giảm 1 cấp
  • 900000 chân khí là cao nhất nếu hơn sẽ quay về 0